Módosultak a szociális ellátások

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) március 1-jei hatállyal jelentős mértékben módosul a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerét illetően. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül – ezzel együtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is.

Az alábbi ellátási formákra az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:
  • lakásfenntartási támogatás
  • adósságkezelési szolgáltatás
  • méltányossági ápolási díj
  • méltányossági közgyógyellátás.

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik, figyelemmel arra, hogy ennek a finanszírozási oldala is módosul.

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, de a felsorolt célok a módosítással „eltörölt” támogatási formákhoz hasonló célokat tartalmaznak.

Települési támogatás keretében az alábbi célokra nyújtható támogatás március 1-től:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) temetési költségek viseléséhez.

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást kell nyújtani.

A korábbi szabályozáshoz hasonlóan vizsgálat tárgyát képezi a kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vagyoni-, jövedelmi viszonya, valamint az egyes ellátások összege, felső határa is minden esetben rögzítésre kerül.

Jelentős különbség a korábbi méltányossági ápolási díjhoz képest a most bevezetni kívánt támogatási forma, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részérenyújtható települési támogatás, ugyanis ez az ellátás márciustól nem jogosít szolgálati időre a nyugdíj szempontjából, de összege ugyanúgy a nyugdíjminimum összegével egyezik meg. ( Az alanyi jogon járó ápolási díj ezt követően a járási hivatalok hatáskörébe tartozik, ebben változás nincs.)

A kérelem a települési támogatás megállapítására letölthető innen!
  • lakásfenntartási támogatás
  • adósságkezelési szolgáltatás
  • méltányossági ápolási díj
  • méltányossági közgyógyellátás.
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) temetési költségek viseléséhez.
A kérelem a települési támogatás megállapítására letölthető innen!
Előző ITS fórum