ITS fórum

Tisztelt Lakosság!A járásközpont városok, így Tamási vezetésének is feladata a város eredményes felkészítése a 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszakra, amelynek kapcsán 2014. december 29-én elindult Tamási Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénnyel (továbbiakban Étv.) összhangban a településfejlesztési dokumentumok célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.

Mivel a hatékony és eredményes fejlesztések sikeressége a partnerség elvének érvényesülésével valósul meg, ezért a város kiemelt fontosságú célja a társadalmi-gazdasági partnerség kialakítása, erősítése a tervezés teljes időszaka alatt.
A 2014-2020 időszakra vonatkozó tervezés új programozási elvárásokat tartalmaz, amely alkalmazásával célvezéreltté válhat az eddigi eszköz-orientált és széttagolt, az uniós források felhasználásának kereteit meghatározó hazai programozási tevékenység. Az európai uniós globális célok, illetve a tagállami célkitűzések megvalósulása helyi szinten, különböző területi egységek fejlesztési programjaival valósul meg. A felülről jövő irányítás és koordináció mellett ezért elengedhetetlen a helyi szintű összefogás a különböző szinteken, amelyek szoros partnerségi együttműködés által valósulhatnak meg.

E partnerség jegyében szeretnénk, ha bekapcsolódna a stratégia megalapozó vizsgálataiba és személyes véleményével, hozzászólásával hozzájárulna a város fejlődéséhez.

Nagy szeretettel meghívjuk Tamási Lakosságát a város integrált településfejlesztési stratégiájának kidolgozásához kapcsolódó soron következő fórumunkra.

A fórumon a megalapozó dokumentáció eddigi eredményeinek ismertetésére kerül sor, amely után lehetőség nyílik az azokkal kapcsolatos vélemények, gondolatok megosztására a tervezőkkel.

Időpont: 2015. március 6. (péntek) 10.00 óra

Helyszín: Tamási Közös Önkormányzati Hivatala – Díszterem (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 48-as terem)


Porga Ferenc
polgármester

Nagy szeretettel meghívjuk Tamási Lakosságát a város integrált településfejlesztési stratégiájának kidolgozásához kapcsolódó soron következő fórumunkra.
Időpont:
Helyszín:
Porga Ferenc
polgármester
Előző Házszámtábla