Lakossági tájékoztató - klíma berendezés elhelyezésének szabályairól

Tisztelt Tamási lakosok!

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt azon lakosok száma, akik a lakásuk megfelelő temperálását klíma berendezéssel kívánják megoldani, ezért fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk Önöket a klíma kültéri egység elhelyezésére vonatkozó jogszabályokról.

Fontos kiemelni, hogy a klímaberendezés kültéri egységének elhelyezését országos és helyi rendelet is szabályozza, melyek az alábbiak:

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdése szerint a homlokzaton klimatizáló berendezést elhelyezni az épület külső megjelenésével összhangban, takartan, illetve építészeti eszközökkel megoldva akkor lehet, ha a tervezett megoldás és a működés hatása:

  • az épület állékonyságát nem veszélyezteti, a homlokzatot nem károsítja,
  • az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép, építészeti érték vagy műemlékvédelmi, továbbá táj- és természetvédelmi) érdeket nem sért,
  • a kivezetés a környezetet bűz-, mérgező-, zaj-, rezgés- vagy más káros hatással nem szennyezi, az építmény rendeltetés szerinti használatát nem zavarja, ártalmas mértékű páralecsapódást nem okoz.

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete alapján az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan, közterületről nem látható módon, vagy az épületek alárendelt homlokzatára lehet telepíteni, kivétel, ha a települési főépítésszel egyeztetve megállapításra kerül, hogy nincs más lehetőség.

A rendelet alapján településközponti (társasházi) övezetben a klíma kültéri egységének felszerelése minden esetben településképi bejelentési eljárás körébe tartozó építési tevékenység. Amennyibena klíma családi házas övezetben kerül felszerelésre, akkor településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni, de ettől függetlenül az országos és a helyi rendeletben foglaltakat be kell tartani. A településképi bejelentési eljárás kérelemre indul és illetékmentes.

Kérjük a Tisztelt Lakosságtól, illetve a klíma szerelést végző szakemberektől, hogy a kültéri egység telepítését megelőzően konzultáljanak a település főépítészével, vagy a polgármesteri hivatal műszaki hatósági csoport vezetőjével,amennyiben klíma berendezés telepítése már megtörtént, de a fenti szabályoknak nem megfelelően helyezték el, annak szabályosan történő áthelyezését végezzékel, mert az Önkormányzat hivatalból ellenőrzi az előírások betartását és amennyiben jogszerűtlen állapotot észlel, az érintett ingatlan tulajdonosával, jogszerű használójával szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.

Településképi kötelezettség megszegése esetén az önkormányzat felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A határidő eredménytelen eltelte után az ingatlan tulajdonosával szemben településképi kötelezési eljárást folytat le, mely kertében 100.000 forinttól -1.000.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra kötelezhetők a szabályszegők. Ha a kötelezésben foglaltak a megadott határidőn belül nem teljesülnek, a bírság ismételten kiróható.

Tamási Város Önkormányzata számára különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy klíma berendezés telepítését a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezzék el.

Tamási Város Önkormányzata

Előző Lakossági tájékoztató Gondosóra programról