Mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó haszonbérleti szerződések közzétételi eljárása

Tisztelt Lakosság,Földtulajdonosok, Földhasználók!Felhívjukfigyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára,valamint azzal összefüggésben az előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében ahaszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozójogszabályi változásokra. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt,valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti joggyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletetfokozatosan felváltja a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmárólszóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény),illetve a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Korm.rendelet). A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos átmeneti szabályokról alépcsőzetesen hatályba lépő 2013. évi CCXII. törvény (atovábbiakban: Fétv.) rendelkezik.

A haszonbérleti szerződés előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Első körben - 2013. 12. 15-től - a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozóan léptek hatályba az új jogszabályi rendelkezések.

Első körben
a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozóan léptek hatályba az új jogszabályi rendelkezések.

Haszonbérleti szerződés közzététele:

Haszonbérleti szerződés közzététele:
Haszonbérleti szerződés közzététele:

1. Az új szabályozás szerint a föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (haszonbérleti szerződésbe) kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak közölnie kell az előhaszonbérleti jog jogosultjaival a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton. A közzététel iránti kérelmet a Korm.rendelet 2. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz a haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül. A formanyomtatványhoz a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán lehet hozzájutni, letölthető továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, valamint Tamási Város hivatalos honlapjáról (www.tamasi.hu) is.

.
A
közzététel iránti kérelmet a Korm.rendelet 2. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz a haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül.
www.tamasi.hu

2. A kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződés 3 darab eredeti példányát!

2.
A kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződés 3 darab eredeti példányát!

3. A haszonbérbe vevőnek a haszonbérleti szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:

3.
A
haszonbérbe vevőnek a haszonbérleti szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:
 • megfelel a földforgalmi törvény 5.§. 7., 6-7., 22., 19., vagy 26. pontjában foglalt feltételeknek,
 • megfelel a földforgalmi törvény 40-41. §-aiban foglalt feltételeknek,
 • a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
 • nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,
 • a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld nagysága nem haladja meg a földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot,
 • elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után részére folyósított költségvetési, vagy európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
 • A pályakezdő gazdálkodónak az nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a föld használati jogosultságának megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdasági tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.
 • Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek arról is kell nyilatkoznia, hogy a használati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.
 • megfelel a földforgalmi törvény 5.§. 7., 6-7., 22., 19., vagy 26. pontjában foglalt feltételeknek,
 • megfelel a földforgalmi törvény 40-41. §-aiban foglalt feltételeknek,
 • a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
 • nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,
 • a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld nagysága nem haladja meg a földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot,
 • elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után részére folyósított költségvetési, vagy európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
 • A pályakezdő gazdálkodónak az nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a föld használati jogosultságának megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdasági tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.
 • Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek arról is kell nyilatkoznia, hogy a használati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.

4. Osztatlan közös tulajdonban álló földek esetében:

4. Osztatlan közös tulajdonban álló földek esetében:
 • a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak által kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.
 • ha a haszonbérleti szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, azokat összefűzve kell a jegyzőnek megküldeni.
 • A szerződéshez csatolni kell:
 • a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak által kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.
 • ha a haszonbérleti szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, azokat összefűzve kell a jegyzőnek megküldeni.
 • A szerződéshez csatolni kell:

- a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szerződések tartalmilag megegyeznek, eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő terület tekintetében áll fenn.

- A Korm.rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt.

5. A haszonbérleti szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, melyben a szerződő felek és a terület azonosító adatai mellett fel kell tüntetni, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél rendelkezik-e előhaszonbérleti joggal. Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni!

5. A
haszonbérleti szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, melyben
fel kell tüntetni,

6. Az elfogadó nyilatkozatnak is tartalmaznia kell az előző pontban említett tartalmi elemeket, a nyilatkozathoz csatolni kell továbbá az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is.

6. Az elfogadó nyilatkozatnak

A haszonbérbe adót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg és amelyben a haszonbérleti szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.

7. A közzététel időtartama: 15 nap.

7. A
közzététel időtartama

8. Az eljárás díj- és illetékmentes.

8. Az eljárás díj- és illetékmentes.

***

 

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok:
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

 

Letölthető anyagok, nyomtatványok:
Általános tájékoztató
Haszonbérleti szerződés - közzétételi kérelem
1. számú pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére
2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

 

 

Ügyintéző:

Ügyintéző:

Forró Lajos

Forró Lajos

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 6.számú iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

Tel.: 74/570-800/106. mellék

e-mail: tamasikozter@tamasi.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00; csütörtök: 8:00-16:30

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00; csütörtök: 8:00-16:30
Előző Porga Ferenc lett Tamási Város polgármestere