Mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó adásvételi szerződések közzétételi eljárása

Tisztelt Lakosság,Földtulajdonosok!2014. március 01-étől megváltoztaka mező- és erdőgazdasági művelés alá eső földterületek adás-vételére, ezzelösszefüggésben pedig az elővásárlási jog gyakorlása érdekében történőhirdetményi úton történő közlésre vonatkozó szabályok.

Az új szabályokat a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a földforgalmi törvénnyel kapcsolatos átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) határozzák meg, melyeket a 2014. március 01-jén, illetve azt követően közzétett adásvételi szerződések esetében kell alkalmazni.

a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
2013. évi CCXII. törvény
2014. március 01-jén, illetve azt követően közzétett adásvételi szerződések esetében kell alkalmazni.

Az adásvételi szerződés elővásárlási jog gyakorlása érdekében történő közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

1. Az új szabályozás szerint föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (adás-vételi szerződésbe) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak közölnie kell az elővásárlási jog jogosultjaival a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján történő hirdetményi úton. A közzététel iránti kérelmet az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül a tulajdonosnak személyesen, vagy postai úton kell benyújtania a jegyzőhöz a Korm.rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú, a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatvány elérhető Tamási város honlapján (www.tamasi.hu), valamint személyesen is átvehető a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (7090 Tamási Szabadság u. 46-48. fsz. 6-os iroda). A kérelem letölthető innen.

1.
közzététel iránti kérelmet az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül a tulajdonosnak személyesen, vagy postai úton kell benyújtania a jegyzőhöz a Korm.rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú, a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon.
www.tamasi.hu

2. A kérelemhez csatolni kell az adásvételi szerződés 4 darab eredeti példányát! A négy példány közül egyik példánynak rendelkeznie kell a földforgalmi törvény 8. §-ában hivatkozott, a törvény végrehajtására kiadott Korm.rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel.

2.
A
kérelemhez csatolni kell az adásvételi szerződés 4 darab eredeti példányát! A négy példány közül egyik példánynak rendelkeznie kell a földforgalmi törvény 8. §-ában hivatkozott, a törvény végrehajtására kiadott Korm.rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel.
biztonsági kellékekkel

3. 2014. május 01-étől a vevőnek az adásvételi szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:

3.
2014. május 01-étől
2014. május 01-étől
a vevőnek az adásvételi szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:
 • a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
 • vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - más célra nem hasznosítja,
 • ha a szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg és a megszűnését követő időre a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
 • nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,
 • vele szemben az adás-vételt megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
 • A pályakezdő gazdálkodónak nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdálkodási tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.
 • a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
 • vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - más célra nem hasznosítja,
 • ha a szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg és a megszűnését követő időre a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
 • nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,
 • vele szemben az adás-vételt megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
 • A pályakezdő gazdálkodónak nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdálkodási tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

5. Az adásvételi szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, és abban fel kell tüntetni az alábbiakat:

5. Az adásvételi szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, és abban fel kell tüntetni az alábbiakat:
 • szerződő fél következő adatait:
 • szerződő fél következő adatait:

a) természetes személy szerződő fél

természetes személyazonosító adatait,

személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény

a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a 2/A. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,

2/A. §

állampolgárságát

lakcímét

b) a gazdálkodó szervezet szerződő fél

a. megnevezését,

b. statisztikai azonosítóját

c. cégjegyzékszámát, ha a gazdálkodó szervezet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozik,

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény

d. a statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkező tagállami vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet esetében a 2/B. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,

2/B. §

e. székhelyét (telephelyét),

f. vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét,

g. részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét,

h. bélyegzőjének lenyomatát.

 • ha a szerző fél tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának, akkor a tagsági azonosítószámát is tartalmaznia kell a szerződésnek,
 • a terület azonosító adatai (fekvés, helyrajzi szám, területnagyság, AK érték, művelési ág)
 • a jogosultságot szerző fél rendelkezik-e elővásárlási joggal. Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni
 • ha a szerző fél tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának, akkor a tagsági azonosítószámát is tartalmaznia kell a szerződésnek,
 • a terület azonosító adatai (fekvés, helyrajzi szám, területnagyság, AK érték, művelési ág)
 • a jogosultságot szerző fél rendelkezik-e elővásárlási joggal. Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni

(Az ezen tartalmi elemeket meghatározó jogszabályhelyek 2014. május 01-étől lépnek hatályba.!!!)

6. Az elfogadó nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magán okiratba kell foglalni. A nyilatkozatnak - a jogosult fél előző pontban részletezett adatai mellett - tartalmaznia kell az elővásárlási jog jogalapját, valamint az adásvételi szerződésnél már említett nyilatkozatokat, vagy azokat teljes bizonyító erejű magánokiratban kell csatolni hozzá. A nyilatkozathoz csatolni kell továbbá az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is.

6. Az elfogadó nyilatkozatot

Az eladót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg és amelyben az adásvételi szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.

Az elfogadó nyilatkozatot az elővásárlásra jogosultnak személyesen kell átadnia a jegyzőnek!

Az elfogadó nyilatkozatot az elővásárlásra jogosultnak személyesen kell átadnia a jegyzőnek!

7. A közzététel időtartama: 60 nap.

7. A
közzététel időtartama

8. Az eljárás díj- és illetékmentes.

8. Az eljárás díj- és illetékmentes.

***

***

 

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok:
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

 

Letölthető anyagok, nyomtatványok:

Letölthető anyagok, nyomtatványok:
Általános tájékoztató
Adás-vételi szerződés - közzétételi kérelem
2/A. számú pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

Ügyintéző:

Ügyintéző:

Forró Lajos

Forró Lajos

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 6.számú iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

Tel.: 74/570-800/106. mellék

e-mail: tamasikozter@tamasi.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00; csütörtök: 8:00-16:30

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00; csütörtök: 8:00-16:30
Előző Porga Ferenc lett Tamási Város polgármestere