HIRDETMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRA A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN

Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:2015. április 20-án (hétfőn) 7.00 - 17.00 óra között2015. április 21-én (kedden) 7.00 - 17.00 óra közöttBEIRATKOZÁS HELYE:Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3. intézményvezetői iroda (felső épület)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2015/2016. nevelési év 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2015. évben betölti a 3. életévét Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2015. május 12. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Tamási Város Önkormányzatához.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:

A bölcsődében a 2015/2016. nevelési év 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig tart.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
AZ ÓVODAI FELVÉTEL:
A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:
Előző Megnyílt a Zöldalma-Ház