Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2023-2024. nevelési évre vonatkozóan

Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2023. április 24. 700 és 1700 óra között
2023. április 25. 700 és 1700 óra között

Az óvodai beiratkozás helye:

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri B. Á. utca 1-3.
Intézményvezetői iroda (felső épület)

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  •           a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
  •           a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel:

Az óvoda, kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2023. május 30. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Tamási Város Önkormányzatához.

A bölcsődei beiratkozás időpontja:         

2023. április 26. 700 és 1700 óra között
2023. április 27. 700 és 1700 óra között

 A bölcsődei beiratkozás helye:

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri Balogh Á. utca 1-3.
Bölcsődevezetői iroda (felső épület)

A bölcsődei felvétel:

Bölcsődébe - figyelembe véve az intézmény tárgyi feltételeit - a gyermek 1 éves korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételrőa bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

Előző ÖKO-Büfé KIADÓ