Hirdetmény - Bírósági Ülnökválasztásról

A köztársasági elnök a bírósági ülnökök választása időpontjának kitűzéséről szóló KEH/1323-2/2023. számú határozatával, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének javaslatára – a törvényszékek és a járásbíróságok ülnökeinek választását a 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az OBH elnökének a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24.SZ/2023. (II. 15.) OBHE határozata értelmében a Tamási Járásbírósághoz mindösszesen 6 fő pedagógus ülnök megválasztása szükséges a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelően.

A Bjt. 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött – de 70. évét be nem töltött - magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a)      pedagógus,
b)      pszichológus, vagy
c)       a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A jelöléshez szükséges:

a)      bírósági ülnökké jelölés (2. számú melléklet);
b)      nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (3. számú melléklet)
c)       bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn vele szemben. 

A jelöléseket 2023. április 6-án 16.00 óráig lehet leadni a Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.) jegyzői titkárságára, vagy eddig az időpontig eljuttatni ugyanezen címre postai úton. A borítékon szíveskedjenek feltüntetni az „ülnökjelölés” kifejezést.

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató (1. számú melléklet), valamint a jelöléshez szükséges dokumentumok megtalálhatóak a Tamási Polgármesteri Hivatal portáján és letölthetők ide kattintva.

Az ülnökválasztással kapcsolatban információ kérhető a +36 74 570 803 telefonszámon Szaváriné dr. Bakonyi Lídia aljegyzőtől.

Előző Meghívó a 2023. március 29-i testületi ülésre