ESEMÉNYNAPTÁR

 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység


Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét a 239/2009. (X.20.) kormányrendelet határozza meg.

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

A rendelet meghatározza az ágy, az egyéb szálláshely, a falusi szálláshely, a kemping, a kikötő, a közösségi szálláshely, a magánszálláshely, a nyaralóhajó-szálláshely, a panzió, a szálláshelykezelő szoftver, a szálláshely-szolgáltatás, a szálloda, a szoba, az üdülőháztelep fogalmát.

A Kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben eljáró hatóságként és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságkén a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt, a nyaralóhajó-szálláshely tekintetében a kikötő fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban együtt: jegyző) jelöli ki.

A különböző szálláshelytípusok üzemeltetése csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1/A-tól 8/A részében foglalt követelményeknek.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott követelményeknek, továbbá - az adott szálláshelytípustól függően - az 1. melléklet 1-7. pontjának B) alpontjaiban meghatározott követelményeknek.

Szálláshely-szolgáltatás csak olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.

A szálláshely üzemeltetését a jegyző felé be kell jelenteni a Korm. rendeletben előírt tartalmú formanyomtatványon az előírt mellékletekkel.  

A jegyző a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít, amely alapján a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést nyilvántartásba veszi és közli a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével valamint ha a szálláshelyen nyújtott szálláshely-szolgáltatás a 7. § (1) bekezdésben meghatározott valamely hatóság feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, a jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltató a 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni.

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző jogkövetkezményeket állapíthat meg.

A magánszálláshelyet valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendeletben 2019. június 28. napjától jelentős változások léptek életbe, melyek alapvetően befolyásolják a tevékenység jogszabályszerű gyakorlását.

Fontos kiemelni, hogy az új jogszabályi rendelkezés szerint, az „egyéb szálláshely” a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz (Korm. rendelet 2. § 2. pontja). Ezzel egyidejűleg pedig hatályba lépett a „magánszálláshely” szálláshely típus, mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat (Korm. rendelet 2. § 6. pontja).

A jogszabályban az egyéb szálláshely szolgáltatók és magánszálláshely szolgáltatók üzemeltetési követelményei között rögzítésre került, hogy a szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetési engedély számát.

Valamennyi szálláshelyet érintő változás, hogy a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéshez pedig mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.

A szálláshelykezelő szoftver azonban már valószínűleg nem ismeretlen a szolgáltatók számára. A 2019. január 1-jén hatályba lépett, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (továbbiakban: NTAK) történő adatszolgáltatás is szálláshelykezelő szoftveren keresztül valósul meg.

A részletekről a NTAK honlapján https://info.ntak.hu/ találhatnak folyamatosan frissülő részletes információkat.

A kisebb szálláshelyek segítése érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít az NTAK-ba történő digitális adatszolgáltatásra alkalmas szálláshelykezelő szoftvert a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára. (ingyenes szoftver https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver)

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2020. szeptember 1-jétől megváltozott az Én Vendégszobám egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás neve: VENDÉGEM néven működik tovább.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba 2020. szeptember 1-jét követően regisztráló szálláshely-szolgáltatók a VENDÉGEM alkalmazás szálláshelykezelő szoftverként történő választásakor egy  IGAZOLÁS A VENDÉGEM ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁRÓL elnevezésű dokumentumot kapnak Ügynökségtől visszaigazolásként, amely a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumnak minősül.

Mi a VENDÉGEM alkalmazás? Egy olyan egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára.
A Vendégem alkalmazás az alábbi feltételek esetén vehető igénybe: Szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férőhely érhető el. Kemping esetében a lakóegységként területi egységet kell figyelembe venni. Férőhelyek esetén csak az állandó férőhelyeket kell figyelembe venni, a pótágyakat nem.

Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely regisztrációját követően van lehetőség az NTAK felületén.  

A feltételeket mindig csak egy adott szálláshely esetében kell figyelembe venni.

Több szálláshely esetében több alkalmazás regisztráció is lehetséges, minden alkalmassági feltételnek megfelelő szálláshelynél. (NTAK kompatibilis szoftverek https://info.ntak.hu/szoftverek/

A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére.

Kiemelendő, hogy 2019. június 28-tól a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén kiszabható pénzbírság összege kétszeresére emelkedett (Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése).

Az NTAK-ba a kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást végzők regisztrációja és adatszolgáltatása kötelező a turisztikai térségek állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény alapján. Szálláshely-szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, illetve adószámmal rendelkező természetes személy végezhet.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység végzésének feltétele az adószám megléte, az NTAK-ba való regisztráció csak olyan szervezeteket, illetve személyeket érinthet, akik adószámmal rendelkeznek. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 16. § (2) bekezdése alapján, adóköteles tevékenységet – jogszabályban foglalt kivétellel – csak az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adózó adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik az Áfa tv-ben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásáról, kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról.

Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi előírások szerint megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.

Az ügyintézés helye:
Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
Tel.: 74/570-800
Az ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8:00-18,00 óra
csütörtök: 8:00-16,30 óra,
Ügyintéző: Horváth Lászlóné  
Telefon: 74/570-800/110 mellék
Ügyintézési határidő: 21 nap

Eljárás illetéke 3000 forint, melyet illetékbélyegben kell leróni

Letölthető nyomtatványok


nyilatkozat megfelelőségről (egyéb szálláshely)
nyilatkozat megfelelőségről (kemping)
nyilatkozat megfelelőségről (magánszálláshely)
nyilatkozat megfelelőségről (panzió)
nyilatkozat megfelelőségről (üdülőháztelep)
szállashely-szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése
szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnésének bejelentése
üzemetetőváltás bejelentése

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei