ESEMÉNYNAPTÁR

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység


A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) előírt adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A tevékenység végzését a bejelentés benyújtását követően meg lehet kezdeni. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a jogszabályban megjelölt hatóságoknak, amelyek – amennyiben a forgalmazott termékkörök feladat- és hatáskörüket érinti - ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A bejelentés-köteles termékkörök listáját a Korm. rend. 6. számú melléklete tartalmazza

Eljáró szervezeti egység: Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Illetékességi terület: Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli értékesítés esetében: Tamási Város közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek.

Csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében: tamási székhellyel rendelkező vállalkozások.

A kérelem kötelező tartalma: A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek a kereskedelmi tevékenység bejelentésekor:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét  igazoló okirat
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat


Az eljárás illetéke:
3.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen a hivatalunkban (ügyfélfogadási időben)
 • postai úton.


Az irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: 25 nap

I. fokon eljáró hatóság:
Tamási Város Jegyzője
Eljáró szervezeti egység: Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
Ügyintéző: Horváth Lászlóné
tel.: 74/570-800

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység


A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék (a továbbiakban: üzletköteles termék) forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) iránti kérelmet a Korm. rendelet 1. melléklet B.) pontjában meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania.

Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, valamint - a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével - az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök
A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

Helyszíni szemle szükségessége esetén a jegyző a helyszíni szemléről szóló értesítést a működési engedély iránti kérelemben megjelölt, az 1. melléklet B) I. pontja szerinti adatokkal együtt küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait, és az üzlet tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás a 2. melléklet B) pontjában meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A kereskedő a működési engedély megadását követően az 1. melléklet B) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

A tevékenységet a végleges működési engedély (határozat) birtokában lehet megkezdeni.

A kérelem kötelező tartalma: A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről


Az eljárás illetékmentes
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen hivatalunkban (ügyfélfogadási időben),
 • postai úton.Ügyintézési határidő: 25 nap
Eljáró szervezeti egység: Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Illetékességi terület: Tamási Város közigazgatási területén lévő vagy létesítendő üzletek
I. fokon eljáró hatóság: Tamási Város Jegyzője
Ügyintéző: Horváth Lászlóné
tel.: 74/570-800

 

Letölthető dokumentumok


a Tamási Piactéren történő kereskedelmi tevékenység bejelentése
adataváltozás bejelentése
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység ügyében üzemeltető-váltás bejelentése
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
megszűnés bejelentése
működési engedély iránti kérelem
működési engedély ügyében üzemeltető váltás bejelentése
nyitvatartás változás  bejelentése
termékkörök

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei