ESEMÉNYNAPTÁR

 

Bejelentés-köteles ipari tevékenységekkel valamint telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés


A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend) hatálya alá tartozó ipari tevékenység –a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével- csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység; a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A fentieken kívül az ipari tevékenységet csak végleges telepengedély birtokában lehet folytatni.

A bejelentés-köteles ipari tevékenység a megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható.

A bejelentéshez formanyomtatvány használata kötelező, amely a Korm. rend. melléklete szerinti adattartalmú. Mellékleteként szerepel továbbá a bejelentés-köteles tevékenységek listája.

A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben a tevékenység végezhető, akkor a bejelentés-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi és a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a bejelentőnek és szakhatóságoknak, akik – amennyiben a tevékenység feladat-és hatáskörüket érinti- 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le.

A jegyző a bejelentés-köteles tevékenységről nyilvántartást vezet, mely nyilvános.

Az ipari tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.
Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Az eljárás jogi alapja:

  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjé-ről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.


A bejelentés ill. a telepengedély iránti kérelem Tamási Város honlapjáról letölthető.

Csatolandó mellékletek:

  • Nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímre (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • Haszonélvezet esetében, ha a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.


Hivatalból beszerzendő mellékletek:

  • A telep valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja

Az eljárás díja bejelentés-köteles ipari tevékenység esetén: 3.000,- Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni.
A telepengedélyezéssel kapcsolatos eljárásokért a kérelmező 5.000,-Ft. igazgatás szolgáltatási díjat köteles az eljáró hatóság részére megfizetni.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

  • személyesen hivatalunkban (ügyfélfogadási időben),
  • postai úton


Ügyintézési határidő a telepengedély kiadása iránti eljárásban:
30 nap
Az eljáró szerv: Tamási Város Jegyzője (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)
Illetékesség: Tamási Város közigazgatási területe
Ügyintéző: Horváth Lászlóné
tel.: 74/570-800

Letölthető nyomtatványok


bejelentés (megszűnés)
bejelentés ipari tevékenység folytatásáról és telepengedély kérelem
bejelentés tevékenységi kör bővítéséhez
telepengedély -üzemeltetőváltás bejelentése
üzemeltetőváltás, adatváltozás bejelentése

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei