Tamási Város Önkormányzata és a Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48., a továbbiakban adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Tamási Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) valamint Tamási Város Önkormányzata Székhely: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
Honlap: www.tamasi.hu
Képviselő: Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző (hivatal), Porga Ferenc polgármester (önkormányzat)

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

ADATKEZELÉS ELVE

Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A KEZELT ADATOK KÖRE


Felhasználói személyes adat nem képződhet a honlap látogatásával összefüggésben. Személyes adatok csak a honlapon szereplő cikkek, közlemények kapcsán kerülhetnek a honlapra.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A honlap működésének célja elsősorban a közvélemény tájékoztatása a Tamásiban történő közéleti eseményekről, elért eredményekről.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.  Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

 

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen! (PDF)

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei