ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Ezúton tájékoztatja Tamási Város Önkormányzata a tisztelt Üdülőtulajdonosokat, hogy 2019. október 10-től lehetőség nyílt az üdülőépületek lakóépületté történő minősítésére. A tulajdonosok kérésére önkormányzatunk módosította helyi építési szabályzatát (HÉSZ): a korábban Üh-1 és Üh-2 jelű üdülőterületek Lke-5 és Lke-8 jelűkertvárosias lakóterület besorolást kaptak - biztosítva ezáltal a lakóépületek létesítésének, üdülőépületek rendeltetésváltozásának lehetőségét. Az övezet módosítása nem vonja maga után az épületek automatikus rendeltetésváltozását, csupán lehetőséget biztosít az átminősítésre.

Az övezeti előírások módosítását követően a Termál, Őz, Gím, Dám, Üdülő, Völgy, Hóvirág, Tölgyfa, Boróka utcák Lke jelű kertvárosias lakóövezetbe lettek sorolva. A HÉSZ szabályozása alapján az övezetbe az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el:

 • üdülőépület,
 • legfeljebb négylakásos lakóépület,
 • a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 • egyházi, igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
 • sportépítmény,
 • a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület,
 • szálláshely szolgáltató épület,
 • gépjárműtároló.


A szükséges számú gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell biztosítani!
A Termál utca kivételével minden egyéb fent felsorolt utcában új lakóépület építése, meglévő épület átminősítése csak 340m2 feletti telekméret esetében megengedett ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik – legalább 5,0 m elő-, oldal- és hátsókerttel.
A lakássá minősítés műszaki feltételeit illetve paraméterei az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szabályozza.
„A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”
A jogszabály a fenti általános megfogalmazáson túl kitér arra is, hogy a

 • lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását,
 • a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakásnak legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie, amibe nem számítható bele a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös,
 • a lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell,
 • a lakás legalább egy lakószobája napfény által benapozott legyen, kivéve, ha ezt a település kialakult beépítése nem teszi lehetővé (Benapozottnak tekinthető az a helyiség, ahol a benapozás lehetősége február 15-én legalább 60 percen át biztosított.),
 • időszakos használatú lépcsőnél a kiürítés céljára szolgáló lépcsőkar szabad szélessége 0,60 m-nél, egy lakáson belüli lépcső esetén 0,80 m-nél nem lehet kevesebb,
 • a nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség szabad mérete 0,80 m-nél, szabad mélysége 1,10 m-nél kevesebb nem lehet, a huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség szabad mérete 2,00 m-nél kisebb nem lehet,
 • a huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségben az átlagos belmagasságnak legalább 2,50 méternek kell lennie, a második és további (nem nappali tartózkodásra szolgáló) lakószobában és közös közlekedőnél 2,20 méteres belmagasságnak, tároló helyiségeiben legalább 1,90 méteres belmagasságnak kell lennie,
 • az épületnek a telek oldalhatárán vagy attól 3 m-en belül álló és a telekhatárral 60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30°-nál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén csak tároló-, közlekedő-, tisztálkodó-, főzőhelyiség és illemhely, legalább 1,80 m-es mellvédmagasságú és helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2 nyíló felületű szellőzőablaka, szellőzőnyílása lehet, az épület pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői a telek oldalhatárán vagy a telek oldalhatárától 1 m-en belül álló határfalán nem lehetnek.


Amennyiben a fenti műszaki előírások valamelyikének nem tesz eleget az épület, abban az esetben annak átalakítását, bővítését az építésügyi jogszabályok betartásával, tervező bevonásával lehet elvégezni. A fentieken túl egyéb OTÉK előírások betartása is szükséges!
Az üdülő épület lakóépületté történő minősítési eljárása két lépcsőben történik:

 1. Az első lépcsőben egy településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 21.§. alapján. A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani és Tamási Város Polgármesterének kell címezni (kérelem letölthető itt). A kérelemhez csatolni kell egy lehetőség szerint építész tervező által készített felmérési dokumentációt (alaprajz, metszet, homlokzatok, rövid műszaki leírás), amely bizonyítja az országos és helyi szabályzásban foglalt lakóépülettel szemben támasztott követelményeknek való megfelelést, a parkolás telken belüli biztosítását. Az eljárás ügyintézési határideje 15 nap.
 2. Ezt követően a településképi eljárás kapcsán kiadott határozattal lehet kezdeményezni az új rendeltetés átvezetését az illetékes kormányhivatalnál (Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala, Földhivatali Osztály-7090 Tamási, Szabadság u. 54) Az Üdülőtulajdonosokat külön levélben is értesítettük az átminősítés lehetőségéről!

Az eljárásokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) Városüzemeltetési és Építéshatósági Irodájától kaphatnak személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00-18:00, csütörtök 8:00-16:30) az 1. számú irodában vagy telefonon a 74/570-800 (101. mellék) számon.

Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei