ESEMÉNYNAPTÁR

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv módosításáról

- A föld eladása, valamint haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által el-fogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére meg kell küldeni az elő-vásárlási jog jogosultjaival hirdetményi úton való közlés érdekében.

- Változás!: Az adásvételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő köz-lése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon (a to-vábbiakban: kormányzati portál) történő közzététellel valósul meg azzal, hogy a szerződés-ben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes sze-mélyazonosító adatot. A szerződés kizárólag tájékoztató jelleggel a föld fekvése szerint illeté-kes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is kifüggeszthető az elekt-ronikus közzététellel megegyező időtartamra.

- Az elővásárlási jog jogosultja 60 napos, a haszonbérleti jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi/haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási/előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásár-lási/előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlás-ra/előhaszonbérleti jogosult az e bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatko-zik.”

- Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási/előhaszonbérleti jogosultság jog-alapját, továbbá ha az elővásárlási/előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor az elfogadó jognyilatkozatban azt is meg kell jelölni, hogy az elővásárlásra/előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlá-si/előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a Földforgalmi tör-vényben foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat. Az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az elővásárlási/előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is.”

Hatályos: 2020. július 1. napjától

Tisztelettel:

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

felhatalmazása alapján:

dr. Menyhárt Judit
hatósági irodavezető

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei