ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. Évi cxcix. Törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Tamási Közös Önkormányzati Hivatalnál aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony – 6 hónap próbaidő kikötése mellett
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének általános helyettesítése Magyarország helyi önkor-mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§-ban foglaltak alapján, valamint az önkormányzat hatá-lyos Szervezeti és Működési Szabályzatában és az önkormányzati hivatal hatályos Ügyrendjében foglalt aljegyzői feladatok (http://www.tamasi.hu/hu/dokumentumtar/szabalyzatok).

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
1. magyar állampolgárság,
2. büntetlen előélet,
3. cselekvőképesség,
4. vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalása,
5. igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik és
6. jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik és
7. legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
8. Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen eltelte esetén az aljegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései és a hatályos Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
2. végzettséget igazoló okmányok másolati példánya,
3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
4. nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul,
5. nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről,
6. nyilatkozat arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
7. nyilatkozat arról, hogy a 2011.évi CXCIX. törvény kinevezési feltételeinek megfelel.

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:
1. államigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat,
2. jó problémamegoldó képesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző nyújt, a 74/570-801 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével úgy, hogy az a benyújtás határidejének utolsó napján 10 óráig beérkezzen. (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.) Kérjük a borítékon feltüntetni „Aljegyzői pályázat”.       
Személyesen: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei