ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzata pályázatot hirdet a TAMÁSI III. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására.

Ellátandó lakosságszám: 1677 fő (bejelentkezettek száma: 943 fő)
Ellátandó települések száma: Tamási III. számú körzete

Pályázati feltételek:

 • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • OONY-ba vétel igazolása,
 • a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
 • háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
 • a praxis vállalkozói formában történő működtetése.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • kamarai és OONY-ba vétel igazolása
 • nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazolás vagy cégkivonat,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.


A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Porga Ferenc Tamási Város Polgármesterénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 1.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22. szám alatt található rendelőintézet földszinti részén található rendelőhelyiség, amelyet a körzetet ellátó orvos használ közösen a Tamási IV. számú háziorvosi körzetet ellátó orvossal, bérleti díj fizetése nélkül.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel.

A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Bővebb információt: Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző nyújt a 74/570-801-es telefonszámon vagy a jegyzo@tamasi.hu e-mail címen.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei