ESEMÉNYNAPTÁR

Konditerem, játszóház, büfé

Az ajánlatkérő megnevezése:
Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú "Sportok Háza" elnevezésű projekt keretében megvalósította a kizárólagos tulajdonában lévő Tamási Honvéd u. 2. hrsz 112.  alatti ingatlanon a Sportok Háza létesítményt (a továbbiakban: Létesítmény), amelynek meghatározott helyiségeit pályázat útján hasznosította. A létesítmény Konditerem, Játszóház és Büfé helyiségeit együtt, bérbeadás útján kíván hasznosítani, amelyre vonatkozóan a bérlő kiválasztására versenyeztetés útján, nyilvános pályázatot ír ki Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) 27.§-a alapján.

Az ajánlatkérő hivatalos neve: TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Az ajánlatkérő címe és elérhetőségei (telefon, e-mail):
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Tel.: +36 74/570-801
E-mail: beruhazas@tamasi.hu
Az ajánlatkérő vagy a nevében eljáró neve: Porga Ferenc, polgármester

Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok:
Kizárólag sport és szabadidős célú tevékenységek, illetve büfé szolgáltatás végezhetőek a bérelt helyiség(ek)ben/helyiségcsoport(ok)ban, amely a bérleti szerződésben rögzítésre kerül.

Létesítmény általános műszaki leírása:
A létesítmény egy főépületből és egy súlyemelők edzőtermi épületből áll. Jelen felhívás csak a főépület Konditermére, Játszóházára és Büféjére e vonatkozik.
Főépület:
A főépületben került elhelyezésre az északi oldalon, toldalékként épült lapostetős, két szintes épületrészben a gyermek játszóház, az emeleten a sportegyesülethez tartozó irodák és előadóterem. A földszinten a fitnesz és konditerem a szükséges öltözőkkel és vizes helyiségekkel, amelyek egy folyosón keresztül csatlakoznak a szolárium és szauna helyiségeihez. Az épületegyüttes déli oldalán található a judo szakosztály edzőterme és a szükséges kiszolgáló funkciók, melynek öltözői egy blokkban vannak a fitnesz és kondi teremhez tartozó öltözőkkel, közös zuhany helyiség használattal. A földszinten a büfé található kiszolgáló helyiségekkel, amely dartsosoknak is szükség szerint lehetőséget teremet a versenyek és edzések megtartására.
A felújított épület északi oldalon földszint + emelet magassági tagozódású lapostetős épület, míg a többi részen földszint + padlástér, a déli oldali toldalékban (aikido/judo terem) pedig a földszint a tetővel egy légtérbe épített. A falak illetve a váz falköze kelet - nyugati irányban 14,28, 6,37, 5,14 m. A falazott szerkezetek 30 cm vastag B 30 jelű blokktégla, 38 cm kisméretű téglafalak, hőszigetelve, műanyag nyílászárókkal ellátva. A vizesblokkok csoportosan kerültek kialakításra, több egységet kiszolgáló lehetőséggel.
burkolatok a vizes helyiségekben, öltözőkben greslap, míg a folyosókon, termekben, játszóházban pedig linóleum.
Az épület udvarában murvaszórással ellátott parkolási lehetőség áll rendelkezésre. A helyiségek/helyiségcsoportok a főbejáratot igénybe véve érhetők el, valamint mindegyik egység (büfé kivételével) rendelkezik udvar felőli bejárattal is.

Az alaprajzot és helyiséglistát a helyiségbérleti szerződés tervezet melléklete tartalmazza.  

Az egyes helyiségcsoportok KIZÁRÓLAG EGYÜTTESEN vehetőek bérbe, azaz részajánlati lehetőségre NINCS mód!

Bérbeadás időtartama:
2021. február 15. napjától (illetve a korona vírusjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésétől) határozatlan időre, de legalább ...év időtartamra 3 hónap felmondási idő kikötése mellett, a hónap végére.

A szerződés létrejöttétől számított 30 nap elteltével, illetve a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet, üzemeltetéssel összefüggő korlátozó intézkedések megszüntetésétől az ajánlatban szereplő és átadásra kerülő eszközökkel meg kell kezdeni az üzemeltetést valamennyi helyiségben!

Bérleti díj:
Kérjük a bérleti díjra vonatkozó ajánlatát Ft+ÁFA/hóra vonatkozóan adja meg a felolvasólapon.
A bérleti díj minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével automatikusan emelkedik, egyéb emelést Önkormányzat minden év december 10. napjáig kezdeményezhet következő évre vonatkozóan.
A bérleti jog nem ruházható át.
A bérleti díjra tett javaslatnál kérjük figyelembe venni, hogy azok az üzemeltetéssel összefüggő költségek összegét nem tartalmazzák!!!!

Óvadék:
A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően egy havi bérleti díjnak megfelelő összegnek megfelelő óvadék megfizetésére köteles.

Bérlő jogait és kötelezettségeit a mellékelt helyiségbérleti szerződés tervezet tartalmazza, amely szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázóval.

A nyertes pályázó jogosult a szerződést követően
-  a bérelt helyiségeket kizárólagosan, a közösen használt helyiségeket a többi bérlővel közösen rendeltetésszerűen használni,
- a bérelt helyiség(ek) összes hasznosítási bevételeit önállóan beszedni, illetve párhuzamosan köteles a bérlet során a működtetést, fenntartást, karbantartást biztosítani, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket vállalni, ebből eredő tartozásaiért a bérlő teljes felelősséggel tartozik.

A nyertes pályázó kötelezettsége:
- köteles a gondnoksági- és az őrzés-zárás-védelmi, vagyonbiztonsági feladatok ellátására,
- felelős az általa használt helyiséget, funkciót, szolgáltatást igénybe vevők testi épségéért, a helyiség rendeltetésszerű használatáért,
- a bérlőnek a bérleti szerződés teljes ideje alatt biztosítania kell a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szerződésben foglalt követelmények teljesítését, melyet az Önkormányzat jogosult ellenőrizni,
- a bérlő működtetési kötelezettsége az állagmegóvási kötelezettség biztosítására is kiterjed;
- a bérleményt további bérlők részére ki nem adhatja, szerződésben rögzítettől eltérő funkcióval nem üzemeltetheti, a bérleményben elhelyezett saját eszközeire vonatkozóan felelősség/vagyonbiztosítást köteles kötni, amelyet a szerződés megkötését követő 60 napon belül bemutat,
- Bérlő a büfében legfeljebb 5% alkoholtartalmú szeszesitalt árusíthat. Ezen korlátozás nem vonatkozik a zártkörű rendezvényekre

A helyiségbérleti szerződés tervezetet a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az alkalmassági feltételek
Alkalmasság feltételei
1 db jelen pályázati felhívás tárgyához hasonló munkára vonatkozó referencia, VAGY amennyiben ezzel nem rendelkezik üzleti koncepció/terv bemutatása.
Igazolási mód
Az ajánlatban meg kell nevezni a minimum 1 db, jelen ajánlati felhívás tárgyához hasonló munkára vonatkozó referenciát, melyet egyszerű nyilatkozat formájában kell teljesíteni, vagy üzleti koncepció/terv benyújtása.

Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk
Az ajánlatok benyújtásának címe:
Tamási Város Önkormányzata  7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Elektronikus megküldés esetén pedig a beruhazas@tamasi.hu e-mail címre küldve.

Az ajánlatok benyújtásának határnapja, az ajánlattételi határidő:
2021. február 8. 10.00 óra

Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:
- Felolvasólap (az ajánlattételi felhívás melléklete)
- Ajánlattevői nyilatkozat (az ajánlattételi felhívás melléklete)
- Nyilatkozat referenciákról (az ajánlattételi felhívás melléklete) VAGY Üzleti koncepció/terv

Postai megküldés esetén az ajánlat csomagolására rá kell írni:
„A Tamási, Honvéd u. 2. hrsz 112. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Sportok Háza Konditerem, Játszóház és Büfé helyiségeinek hasznosítására”

Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!

Az ajánlatok benyújtását írásban és zárt borítékban jelen felhívásban megadott címre kell teljesíteni 1 eredeti példányban személyesen, vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezően. A postai késedelemből eredő károkat az Ajánlattevő köteles viselni. A késedelmesen benyújtott ajánlat érvénytelen.
Továbbá az ajánlatot elektronikus úton is be lehet nyújtani az beruhazas@tamasi.hu e-mail címre a megadott időpontig.

Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontban kezdi meg ajánlatkérő és a bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

A pályázat elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága VAGY amennyiben a veszélyhelyzet miatt elrendelt különleges jogrend ideje alatt kerül a bírálatra sor, úgy a Képviselő-testület/Bizottság nevében eljáró Tamási Város Polgármestere dönt a beadási határidőt követő 10 napon belül, az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A bírálati szempontok:
- összességében a legelőnyösebb ajánlat a szolgáltatás, ellenszolgáltatás értékarányosságának figyelembevételével

Az elbírálás során előnyt jelent:
- a legmagasabb összegű bérleti díj,
- ha az Ajánlatadó legalább 1 éves időtartamra tesz bérleti ajánlatot,
- minél több darabszámú és fajtájú, jobb minőségű kondigépeket, kardio és fitneszgépeket helyez el,
- minél hosszabb nyitvatartási időt vállal mindhárom funkció esetén,
- üzemeltetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzelések,
- referenciák bemutatása.

Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

I. A pályázati eljárás szabályai

1. Az eljárás közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás, Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen ajánlattételi felhívás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, melyet ajánlatkérő önként sem kíván alkalmazni. Az eljárás egyfordulós, tárgyalás nélküli.
2. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
3. A hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal biztosít.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

II. Az ajánlattételi felhívás mellékletei

1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról
3. sz. melléklet: Nyilatkozat referenciákról vagy üzleti koncepció/terv
4. sz. melléklet: Helyiségbérleti szerződés tervezet


III. Jelen felhívás megküldésének időpontja: 2021. január 29.


Porga Ferenc
polgármester


Letölthető dokumentumok


Sportok háza földszinti alaprajz
Eszközlista
Helyiséglista
Helyiségbérleti szerződés
Pályázati felhívás

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei