ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság!

Lakókörnyezetünk tisztán tartása, megóvása közös célunk és közös érdekünk.

Tamási Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 29/2020. (IX.3.) számú önkormányzati rendeletének értelmében a közterületek rendszeres tisztán tartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával gondoskodik. Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartásával, a zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatait a Rendelet tartalmazza, amelynek értelmében az ingatlantulajdonos/ingatlanhasználó gondoskodik:

 • az ingatlan növényápolásával, tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatainak elvégzéséről, különösen az ingatlan folyamatos gyommentesítéséről,
 • az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút közötti terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék és gyommentesítéséről, kaszálásáról, az allergén növények irtásáról és a parlagfű virágzásának megakadályozásáról,
 • a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, annak elszállításáról,
 • a gyalogos közlekedésre szolgáló terület, valamint az úttest fölé nyúló, továbbá a légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről - úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom akadálymentességét,
 • az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy – külön jogszabály szerinti - közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,
 • az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz elvezető rendszer (járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák) tisztántartásáról, karbantartásáról, iszap, föld, sár eltávolításáról,
 • a tulajdonos a fenti bekezdésben írt feladatát az ingatlan határvonalától legfeljebb tíz méteres távolságban köteles teljesíteni.
 • Amennyiben a tulajdonos e rendeletben foglalt kötelezettségének a felszólítás ellenére nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat az önkormányzat a tulajdonos költségére elvégeztetheti.
 • Tömbtelkeken az épület melletti, valamint az épületek közötti járdaszakasz tisztántartásáról elsődlegesen az épületek használói kötelesek gondoskodni, amennyiben a tisztántartási kötelezettségnek nem tesznek eleget, úgy az ezzel járó költségek megtérítéséért és a kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a használók egyetemlegesen felelnek.
 • Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a városképet zavaró építmény, tárgy, anyag elhelyezése, különösen kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag törmelék elhelyezése.
 • A köztisztaság megóvása érdekében közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat elszórni, eldobni tilos.
 • Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése vagy szennyezése tilos.
 • Tilos szennyvíznek vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése.
 • A közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, utcabútort, műalkotásokat, fákat vagy egyéb növényzetet beszennyezni, rongálni tilos.


Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, építése közös érdekünk és közös feladatunk. Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.


Tamási Város Jegyzője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei