ESEMÉNYNAPTÁR

A 2018. július 1-jén hatályba lépő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésére tekintettel, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 217. § (4) bekezdése alapján a köztársasági elnök – az Országos Bírósági Hivatal elnökének kezdeményezésére – a törvényszékeken, valamint a járásbíróságokon a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök soron kívüli megválasztását 2018. április 5. napja és 2018. április 30. napja közötti időpontra tűzte ki.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 39/2018. (I. 30.) OBHE számú határozata értelmében Tamási Város Önkormányzata hirdetményt tesz közzé, melyben tájékoztatja az érintetteket az alábbiakról:

A Be. 680. § (5) bekezdés a), b) és c) pontja alapján, a Tamási járásbírósághoz

  • 1 fő pszichológus ülnök és
  • 1 fő család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó személy

megválasztása szükséges.

Bírósági ülnöknek a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Be. 680. § (5) bekezdésben rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.  

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatása 4 évre szól.

A jelöléshez szükséges:
a)    bírósági ülnökké jelölés (2. számú melléklet);
b)    nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (3. számú melléklet)
c)    bírósági ülnökök részére kiállított hatósági bizonyítvány.

A jelöléseket 2018. április 11-én 16.00 óráig lehet leadni a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) jegyzői titkárságára, vagy eddig az időpontig eljuttatni ugyanezen címre postai úton. A jelölés tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását. A borítékon szíveskedjenek feltüntetni az „ülnökjelölés” kifejezést.

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató (1. számú melléklet), valamint a jelöléshez szükséges dokumentumok letölthetők ide kattintva.

Az ülnökválasztással kapcsolatban információ kérhető a 74/570-803-as telefonszámon.

Tamási, 2018. március 26.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei