ESEMÉNYNAPTÁR

2017. október 23-án ünnepi testületi ülés keretein belül adták át Tamási Város 2017-es kitüntető címeit.

Átadták a 2017. évi kitüntető címeket

 

Tamási Város Díszpolgára


Dr. Hegedűs János általános iskolai tanulmányait szülővárosában, Szekszárdon végezte, majd az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban folytatta, az érettségi után a Pécsi Egyházmegye papnövendékeként, szemináriumi teológiai tanulmányait Veszprémben kezdte, majd Pécsen folytatta és fejezte be. 2000-ben szentelte pappá a Pécsi Székesegyházban Mayer Mihály megyéspüspök. Lelkipásztori szolgálatát káplánként Dombóváron kezdte, majd Szentlászlóra került, ahol több környékbeli település plébánosa lett. 2005 decemberében került Tamásiba plébánosnak.
2007-ben szerzett kánonjogi licenciátusi fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében. 2009-től egyházmegyei bíróként tevékenykedett a Pécsi Püspöki Bíróságon, 2012-ben pedig bírósági helynök lett. 2016-ban fejezte be civil jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen és szerezett jogi diplomát.
Dr. Hegedűs János plébános elismert a tamási hívek körében, a szentmisék alkalmával megtelt a tamási római katolikus templom, melyhez az ő személye is nagyban hozzájárult, hisz lélekemelő prédikációjával tette mindig ünnepélyessé a szentmiséket. Szervezőkészsége, együttműködésre való hajlandósága, képessége a város mindennapi életében és az ünnepek alkalmával is éreztette hatását.
Munkája eredményeként a hívek méltó módon ünnepelték meg a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepét, Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének napját, e jeles alkalomból az évek során megtelt a templom és a templomkert helyi és környékbeli hívekkel, ahol a szentmisét követően színvonalas programok és szeretetvendégség várta a híveket.
Kuratóriumi elnöke a Regioné et Religione Tamási Alapítványnak, melynek fő tevékenységi körébe tartozik az egyházi épületek, temetők karbantartása, szociális támogatások nyújtása, kulturális tevékenységek végzése. Az egyházi közösségek kialakításában is nagy szerepet vállalt: így az Oltáregylet, Rózsa füzér társulatok, Szt. Donátus kör, Munkás Szent József kör működésében, a Cserkészet, a Házas Hétvége összejöveteleinek szervezésében, előadások, megemlékezések, koncertek lebonyolításában.
Fontos szerepe volt a 2015-ben induló katolikus gimnázium, majd rá egy évre a katolikus óvoda és az idei év szeptember első napjával induló általános iskolai osztály megszervezésében, beindításában.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Hegedűs János plébános sokoldalú, közgondolkodást formáló, maradandó munkáját „Tamási Város Díszpolgára" kitüntető címmel ismerte el, melyhez szívből gratulálunk!

„PRO URBE TAMÁSI”


Kólya József mélyépítő-környezetmérnök, a Tam-Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. alapítója, a szakterület elismert cégvezetője. A Kft. Tolna megye egyik legnagyobb építője, a térség gazdasági életének meghatározó szereplője. E befolyását termelési potenciáljával, foglalkoztatási képességével érte el. Működésének kezdete 1993-ra datálható, kezdetben egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét, ezt a formát egyéni cég, később korlátolt felelősségű társasági forma követte, előbb Kólya Építési Kft, ezt követően a mainak megfelelő Tam-Bau Kft. elnevezéssel.
Kólya József gazdasági tevékenysége mellett mindig fontosnak tartotta az iskolák, civil szervezetek, a közügyek és a sport támogatását. Rendszeres támogatója a helyi civil szervezeteknek, valamint a város nevelési intézményeinek. Segítségével valósult meg a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde területén található nagyértékű játszóeszközök elhelyezése, a Kapos-Koppány Térsége Fejlődéséért Alapítvány keretében a helyi gimnázium legeredményesebb tanulóinak számítógépeket adományozott, a tehetséges tanulókat rendszeresen támogatja.
A város legnagyobb sportmecénásaként, mára az ő támogatásától függ a kézilabda szakosztály működése, 2005 óta névadó szponzora az egyesületnek. A Tamási Termálfürdő területén kialakított kézilabdapálya kivitelezése az ő segítsége nélkül nem jöhetett volna létre, de a többi sportág képviselői is mindig számíthatnak támogatására. 2016 óta a Tamási Tam-Bau Atlétika Club névadó szponzora, aki az atlétikapálya kivitelezésében szintén támogató segítséget nyújtott. A fent nevezett sportágakon kívül a futballsport helyi működésében is szerepet vállal, kiemelendő még, hogy a városban megrendezésre kerülő nemzetközi, illetve országos bajnokságokat szintén több sportágban támogatatja.
A Tam-Bau Kft. tevékenységi körében végzett, 24 éves múltra visszatekintő, azóta is folyamatosan előremutató, termelő és szolgáltató tevékenysége, hosszú éveken át végzett kiemelkedő, sokoldalú és maradandó munkája, valamint önzetlensége, sport iránti elkötelezettsége, támogatása tette érdemessé a „Pro Urbe" Tamási kitüntető címre.

„Tamási Város Érdemes Közszolgálati Tisztviselője”


Hamar Zita a tamási Béri Balogh Ádám Gimnáziumban tett érettségi vizsgáját követően a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán szerzett építészmérnöki oklevelet. Ezt követően a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán közgazdász szakmérnökként végzett. Első munkahelyén építészmérnöki munkakörben elsősorban tervezéssel foglalkozott, majd 2008-ban a Vályi Péter Szakképző Iskolában műszaki szaktanárként oktatott.
2010-től a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője. Munkáját a hivatal műszaki osztályán kezdte osztályvezető-helyettesi munkakörben, amelynek során a beruházásokkal és az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat látta el. A folyamatosan növekvő számú önkormányzati beruházások, pályázatok miatt végrehajtott szervezeti átalakítás következtében az önkormányzati projektekkel és intézményműködtetéssel foglal-kozó, önálló szervezeti egységgé vált beruházási iroda vezetője lett.
Munkája során több mint 50 pályázatban vett részt, annak elkészítésétől a projekt fizikai megvalósításán át, egészen a befejezéséig, illetve a fenntartási kötelezettségek teljesítéséig. Irányítása és operatív munkavégzése során közel 10 milliárd forint pályázati összeg felhasználásának felelőse volt.
Hamar Zita munkája során megfelelően kamatoztatja mind műszaki, mind gazdasági tanulmányai során, illetve a gyakorlatban szerzett ismereteit. Rendkívüli munka-és teherbírása, lendülete lehetetlent nem ismerő hozzáállása ösztönzőleg hat munkatársaira, akik bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. Építő tagja a hivatali apparátusnak. Ötleteivel, kreatív gondolkodásával hozzájárul az önkormányzati fejlesztések kigondolásához, sikeres előkészítéséhez és megvalósításhoz. A projektekben részt vevő partnerekkel, szakemberekkel kiváló együttműködést alakít ki, amely a hatékony munka záloga.
Munkájához a biztos családi hátteret férje és 11 éves kisfia biztosítja.
Hamar Zitát megbízható, pontos, fejlődésre törekvő, kreatív munkavégzése, szakmai ismeretei, segítőkészsége tette kiemelkedővé és érdemessé a Tamási Város Érdemes Közszolgálati Tisztviselője elismerő cím átvételére.

„Dr. Várady János-díj”


Dr. Stomfay Zoltánné általános iskolai tanulmányait Pincehelyen, a középiskolát Székesfehérváron végezte. Akkori műszerész végzettsége, munkája még távol állt később választott hivatásától, bizonyára ez és családjához, szülőfalujához való ragaszkodása is közrejátszott abban, hogy hazatért Pincehelyre, ahol a helyi kórházban kezdett dolgozni adminisztrátorként, majd fogászati asszisztensként. Dr. Stomfay Zoltánnal kötött házasságát követően férje mellett is az egészségügyben, orvos írnokként dolgozott tovább. A család 1978-ban költözött Tamásiba, amikor is a most átadásra kerülő díj névadójának, Dr. Várady Jánosnak a praxisát vették át. Dr. Stomfay Zoltánné 1978-tól 2013-as nyugdíjba vonulásáig röntgen asszisztensként dolgozott a Tamási Tüdőgondozó Intézetben, ezekben az évtizedekben feladatvégzésére a lelkiismeretesség, töretlen munkakedv volt jellemző. Kollégáival való kapcsolata kiegyensúlyozott, mondhatni baráti volt, igazi jó munkahelyi közösség dolgozott együtt, ami kihatott a betegellátás színvonalára is. Ahogy az egészségügyi személyzet hozzáállása, humanitása, empátiája mindig hozzájárul a betegek közérzetének javulásához, így az ő személyisége, kedvessége, figyelmessége is bizonyosan pozitív hatással volt a betegek lelkiállapotára, gyógyulására. Segítőkészségét a Tüdőgondozó Intézetben töltött 35 éves munkája során sokan megtapasztalhatták, mely hozzáállás például szolgálhat az egészségügy valamennyi területén.
Nyugdíjas éveiben a családja, lányai, unokái és barátai játsszák a főszerepet, de régi kollégái és a betegek is jó szívvel gondolnak rá.

„Tamási Város Érdemes Közalkalmazottja”


Babodi Márta tősgyökeres tamási, általános és középiskolás tanulmányait is itt végezte. A Vályi Péter Szakképző Iskola iskolatitkáraként feladatait közel 25 éve magas színvonalon, széleskörű tapasztalattal végzi. Feladatai közé tartozik az intézmény ügyvitelének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásainak vezetése, döntés-előkészítő feladatok ellátása a kiadási kötelezettségvállalások nyilvántartása, vezetése, kezelése. Munkája elvégzésében mindig felelősségteljes, szakszerű és pontos. Közreműködik az oktatási intézmény kapcsolattartási feladatainak ellátásában, a felmerülő tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok végzésében is mindig számíthat rá az iskolavezetés.
A pedagógusok és az iskola egyéb alkalmazottai, a tanulók és a szülők mindennapi és úgymond ügyes-¬bajos dolgait mindig készségen intézi, szervezi és megoldja. Empatikus, segítőkész személyisége által közvetlen kapcsolatot képes teremteni az iskolát felkereső ügyfelekkel. Szakmai vizsgák jegyzőjeként a vizsgák előkészítésében, lebonyolításában és dokumentálásában is megbízható, precíz munkát végez, ugyanez a precizitás jellemzi akkor is, amikor az éves statisztikai jelentéseket készíti el. Szakmai felkészültségét és tapasztalatait jól kamatoztatja a szakképzési integrációs szervezeti működésben és mindig segíti új munkatársait is a beilleszkedésében, feladataik ellátásában.

„Tamási Város Érdemes Pedagógusa”


Furján Katalin a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának Vendéglátó és Szálloda szakán közgazdász, majd ugyanitt közgazdász tanár, a Pécsi Tudományegyetemen okleveles közgazdász végzettséget szerzett. Számos továbbképzésen, tanfolyamon, kurzuson folyamatosan képezte, képzi magát, hogy tudását kamatoztatni tudja mindennapi munkája, a diákokkal való kapcsolata során.
Munkaviszonya kezdetétől - a Vályi Péter Szakképző Iskolában - feladata a Fortiana Szálló vezetése, a szálloda működéséhez szükséges előkészítő feladatok elvégzése, rendezvényszervezési feladatok koordinálása.
Kimagasló felkészültsége, jó szervezőkészsége, példás munkafegyelme predesztinálta arra, hogy ellássa a vendéglátás-kereskedelem munkaközösség vezetését. Ebben a beosztásában képviseli tantárgycsoportja érdekeit, felelős munkaközössége szakmai, módszertani és nevelési tevékenységért, kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony szakmai képzésért a vendéglátás és kereskedelem területén. Összeállítja és ellenőrzi a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény munkatervébe. Koordinálja a szakmai versenyeket és részt vesz a tanulók felkészítésében. A felkészített tanulók gyakran érnek el kiemelkedő sikereket: vizsgamentességet a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, arany, ezüst és bronz minősítéseket rangos gasztronómiai versenyeken.
Pályája során a folyamatos szakmai fejlődést mindig szem előtt tartja. Sokirányú pedagógiai és szakmai továbbképzései közül kiemelendő angliai és olaszországi tanulmányútja. Vállalásai túlmutatnak az általa vezetett munkaközösség feladatkörén, tehetséggondozó munkáját nem csak a versenyfelkészítések területén fejti ki, az iskola tehetségpontjának koordinátoraként szervezi az iskola ez irányú tevékenységét. Az iskola által vállalt vendéglátó tevékenységeket - akár az iskola épületeiben, akár kitelepüléssel - magas színvonalon szervezi és bonyolítja, öregbítve ezzel iskolája és az ott folyó képzések hírnevét, a megbízható, jó színvonalú szolgáltatást szívesen veszik igénybe a város más intézményei, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt. Szaktanári munkája mellett folyamatosan ellát osztályfőnöki feladatokat is, mely nem kevés munkát és nem csekély felelősséget jelent. Pedagógusi munkáját minden területen a tanulóközpontúság jellemzi, és kollégáival is kiegyensúlyozott, baráti viszonyt ápol, a Vályi közösség meghatározó személyiségévé vált az elmúlt évek során.
Magas színvonalú szakmai-pedagógiai felkészültsége és tapasztalata elismeréseként 2014-től kamarai vizsgabizottsági tagként, 2015-től szakmai vizsgabizottsági elnökként segíti a szakképzési rendszer feladatainak teljesülését.

Gubiczáné Dörnyei Aranka általános iskolai tanulmányait a törökkoppányi iskolában végezte, majd Kaposvárra került középiskolába, ahol a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, és igazgatási ügyintéző, gyors-gépíró szakképesítést szerzett. Ezt követően tanítóként kezdett dolgozni Magyarkeszin és Nagyszokolyban, közben levelező tagozaton tanult, és 1979-ben diplomázott a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán.
1980-tól 1983-ig Budapesten tanított. Ebben az időszakban házasságot kötött, majd megszülettek gyermekei. A család Budapestről Tamásiba költözött és itt telepedtek le, ő a város 2. számú Általános Iskolájába, ahol annak jogutód intézményében dolgozott azóta is.
Osztálytanítóként a rábízott tanítványok személyiségének minél sokrétűbb fejlesztését tartotta szem előtt. Munkaköri feladatai mellett tanfolyamokon bővítette ismereteit, elsősorban tanulás módszertani, korszerű és hatékony tanítás-módszertani képzéseken vett részt. Ezen túl a drámapedagógiában, a művészetpedagógiában gyarapította tudását saját maga és növendékei örömére. A magyar nyelv és irodalom tanítása során nagy hangsúlyt fektetett tanítványai szép beszédre való nevelésére, diákjai sok mondókát, verset sajátítottak el, gyakran készültek irodalmi, zenei, táncos darabok előadására. A felkészítések során mindig törekedett az igényes megjelenítésre, koreográfiára, ennek eredményeként csoportjai gyakran szerepeltek iskolai és városi előadásokon. Ebből is látható, hogy a tehetséggondozást nagyon fontosnak tartotta, versmondó, mesemondó versenyekre készítette tanítványait nagy szakértelemmel, akik kiemelkedő teljesítményükkel legtöbbször a helyezettek közt szerepeltek. Egész pályája során különösen nagy hangsúlyt fektetett a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek támogatására. E munka tudatos végzéséhez több továbbképzésen, tanfolyamon vett részt. Osztályfőnökként jó kapcsolatot ápolt a gyerekek szüleivel, ezért mindig számíthatott segítő közreműködésükre. Tanítványaival rendszeresen vettek részt színházi előadásokon, tanulmányi kirándulásokon, ezzel is új élményekre, hasznos ismeretekre tehettek szert a gyerekek.
A németországi Wurzen és Tamási testvérvárosi kapcsolatának keretében működő iskolai csereprogram támogatója, aktív résztvevője, ezzel előmozdítva azt a törekvést, hogy a magyar diákoknak lehetőségük legyen a német nyelv gyakorlására, az ottani kultúra megismerésére.
Gubiczáné Dörnyei Aranka 40 évet töltött el a pedagógus pályán.

Antal József tősgyökeres Tamási lakosként 38 éve dolgozik a zeneiskolában és annak jogutód intézményében. A zeneoktatásban eltöltött tizenkét éves munka után nevezték ki a Tamási Lajtha László Zeneiskola igazgatójának, 1993-tól 15 évig irányította az intézményt, mely idő alatt igényes, dinamikus és humánus vezetői munkát végzett. Nagy szerepet játszott az iskola arculatának kialakításában. Szakmai kihívásnak, és szolgálatnak tekintette a vezetői megbízatást. Jó szervezőkészséggel, tenni akarással, szakmai tudással, világos célok kitűzésével, partnerközpontú iskolát alakított ki, amelynek színvonala fokról-fokra emelkedett. Tevékenysége során intézményéből elsőrangú szakmai műhelyt teremtett, mely régiójában mintául szolgált a többi zeneiskola és művészeti iskola számára. Ezt fémjelzi az országos minősítési eljárás során „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény" cím 2007-ben, valamint a „Magyar Művészetoktatásért" Emlékplakett 2008-ban.
Irányítása alatt és kapcsolatai révén 2004-2008 között öt nyáron keresztül Nemzetközi Zongora Mesterkurzust szervezett, melynek köszönhetően a zeneiskola rákerült Európa zenei térképére. Ezzel párhuzamosan akkreditált zongora módszertani továbbképzés megvalósulását tette hivatalossá. Kezdeményezésére jött létre a zeneoktatás fejlesztésére 1993-ban az Ifjú Muzsikusokért Alapítvány. Elnöksége óta az alapítvány megszakítás nélkül, folyamatosan támogatja a művészeti iskola zeneművészeti ágát.
Regnálása alatt a Tolna Megyei Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége alelnökévé választották, majd a Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Közhasznú Egyesülete Felügyelő Bizottsága elnöke volt.
2002-ben szakvizsgázott a Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatás Vezetői szakán, ezt követően öt évig alapfokú művészetoktatási szakértőként is működött.
2008 óta zongoratanárként dolgozik a szerkezetileg teljesen átalakult művészeti iskolában, 2013-ban megkapta a címzetes igazgató címet.

„Év Rendőre”


Szuhai Gábor c. rendőr alezredes Belügyminisztériumi szolgálatát 1998. december 1-jén kezdte a Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, mint közalkalmazott. Hivatásos állományba 1999 januárjában került a Bűnügyi Osztályon, ahol a Vizsgálati Alosztály tiszthelyettes vizsgálójaként dolgozott. 2000-ben szerzett tiszti végzettséget, 2004-ben került kinevezésre a Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályára főnyomozónak.
A bűnügyi vonalon végzett munkaköreiben jól dolgozott, munkáját folyamatosan kiváló színvonalon, szakszerűen és hatékonyan végezte. 2005-ben került kinevezésre a Tamási Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztályán, alosztályvezetői beosztásába, mellyel a közrendvédelmi járőrök és az osztályhoz tartozó körzeti megbízottak közvetlen parancsnoka lett. Eredeti beosztása mellett 2009-től osztályvezető-helyettesi feladatokat is ellátott. Az osztály szerkezeti átalakításakor 2015-ben megalakult a Körzeti Megbízotti Alosztály, melynek a vezetője lett.
Folyamatosan képezte magát, a beosztásához szükséges képesítéseket megszerezte, 2013-ban rendészeti szakvizsgát tett.
Kapcsolattartási és kommunikációs képessége átlagon felüli, írásbeli és szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő. Higgadt és kiegyensúlyozott, a konfliktushelyzeteket kiemelkedő szinten képes kezelni és megoldani.
Beosztott kollégáira kiemelt figyelmet fordít, minőségi rendőri munkára neveli őket, akik mindennapi munkájuk során hasznosítják is a tőle tanultakat.
A társszervekkel jó kapcsolatot ápol, minden esetben pozitív jelzések érkeznek vissza a tevékenységével kapcsolatosan a Rendőrkapitányságra. Munkaköréből adódóan a kapitányság illetékességi területén található polgárőr egyesületekkel jó kapcsolatot tart fenn, a szoros együttműködésért ő a felelős.
A tavalyi évben a határvédelemi feladatok végrehajtásában számos esetben érintett osztályvezető távolléte alatt ő látta el a Rendészeti Osztály vezetését, mellyel nagymértékben hozzájárult az osztály 96,5 %-os kivételes, kiegyensúlyozott teljesítményéhez.
Elismerésben és jutalomban 8 alkalommal részesült, melyből 1 esetben soron kívüli előléptetésben, 7 esetben pedig kapitányságvezetői jutalomban.
Elöljáróival, parancsnokaival a kapcsolata kiemelkedően jó, tisztelettudó, alakias, életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó. Házas, egy gyermek édesapja.
Munkájával hozzájárult, illetve a mai napig hozzájárul a Tamási Rendőrkapitányság illetékességi területén a közbiztonsági helyzet javításához, fenntartásához, a lakosság biztonságérzetének növeléséhez.
Szuhai Gábor c. rendőr alezredes huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végez, ezáltal erősítve az állampolgárokban a rendőrség tekintélyét, a rendőrségbe vetett bizalmat.

„Év Polgárőre”


Lakos Antal 2014-ben lépett a Polgárőrség kötelékébe. Annak ellenére, hogy tagsági viszonya nem nyúlik vissza távlatokba, munkáját lelkiismeretesen, a Polgárőrség céljait, irányvonalát szem előtt tartva, szakszerűen végzi. A szervezet népszerűsítésében kiemelkedő szerepet töltött be a tagsági évei alatt. A „Támogatói Foci Gála” egyik megálmodója illetve létrehozója volt, majd a „Mikulás kupa", valamint a „Támogatói Foci Gála" szervezője, ezekre a versenyekre a Polgárőrség színeiben indított, és személyesen készített fel csapatot. Részt vállalt a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásának lebonyolításában, ahol többek közt bűnmegelőzési előadáson is részt vehettek a fiatalok. A sporttal kapcsolatos feladatokon túl, önként vállalta a helyi polgárőr egyesület gépjárműveinek karbantartását is. A város minden rendezvényén tagja a biztosításért felelős csapatnak. A 2016-os évi szolgálatellátás során Lakos Antal 469 órát teljesített. Családtagjait is meggyőzte az önkéntesen végzett munka jelentőségéről, fontosságáról, ennek eredményeként fiai Antal és Gábor, illetve felesége Klára is az egyesület sorait erősíti. Becsületessége, tisztessége miatt nemcsak polgárőr társai között, hanem lakókörnyezetében is megbecsülésnek örvend.
2017-ben városunkban az Év polgárőre címet ő érdemelte ki.

„Tamási város jó tanulója, jó sportolója”


Jáhn Koppány a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium tanulója, aki sportágának a labdarúgást választotta. Eddig elért eredményei, U14-es megyei 2. hely, U16-os megyei 2. hely. Szorgalmas, kitartó, céltudatos diák. Társaival való kapcsolatát a bátorító, gondoskodó jelzőkkel írták le tanárai. Tisztelettudó, udvarias fiatal, akinek tanulmányi eredménye is kitűnő, ennek alapján került felterjesztésre a „Tamási város jó tanulója-jó sportolója” címre.
Testnevelő tanára: Beréti Szilvia
Osztályfőnöke: Fülöp Bernadett
Edzője: Gyenei Zoltán

Fenyő Áron a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium tanulója, szintén a labdarúgásban találta meg a leginkább neki való sportot. Eddig elért eredményei, U14-es megyei 2. hely, U16-os megyei 2. hely. Fontos tagja az iskolai közösségnek, társai szeretik, elfogadják. Kitartó, céltudatos és szorgalmas diák, kitűnő tanuló.
Testnevelő tanára: Beréti Szilvia
Osztályfőnöke: Fülöp Bernadett
Edzője: Gyenei Zoltán

Pruck Evelin Lúcia a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium tanulója kiváló tanulmányi eredménye mellett a lovassportban jeleskedik. A versenyszám Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Bajnokságán 6. majd 3. helyezett lett, haladó csoportban helyben, Tamásiban második, Pécsen első helyet szerzett. A szintén Pécsett megrendezett Összesített Regionális Döntőn 1. helyezettként állhatott a dobogóra.
A versenyzést nemcsak a lovaspályákon szereti, indult matematika és országos elsősegély versenyen, ahol 5. helyezett lett. Jó közösségi ember, tanárai segítőkész, udvarias fiatalnak tartják.
Testnevelő tanára: Beréti Szilvia
Osztályfőnöke: Fülöp Bernadett
Edzője: Hajdics Ágnes

Papp Linett a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, a kötélugró csoport tagja. A megyei kötélugró diákolimpián a csapat formációs versenyében 1. helyezést ért el. Az országos versenyen ugyanebben a számban a 12. helyezést érte el a 16 induló csapatból. Aktívan vesz részt az ugrókötél sportág rendezvényein, a különböző szintű versenyek mellett állandó szereplője a városi és egyéb helyszíneken tartott kötélugrós bemutatóknak. Kisebb társainak is türelmesen tanítja az új elemeket. Lelkes hozzáállásának köszönhető, hogy a kötélugrás náluk családi sporttá nőtte ki magát, hiszen Linett hatására az édesanyja is aktív résztvevője lett a fellépéseknek.
Feladatait lelkiismeretesen, szorgalmasan végzi, ügyesen hangolja össze a tanulmányi munkáját az edzésekkel. Nevelői a tanórákon számíthatnak a rendszeres közreműködésére.
Barátságos, osztálytársaival kedves, igazi közösségi ember. Az iskolai diáktanács tagja, jó szervezőkészséggel rendelkezik. A sporton kívül is jól tud együttműködni társaival.
Testnevelő tanára: Juhász Dénes
Edzője: Juhász Dénes
Osztályfőnöke: Páliné Rauch Judit

Gonda Orsolya a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, a kötélugró csoport tagja. Megyei kötélugró diákolimpián egyéniben is és a csapat formációs versenyében is első helyezést ért el. Országos versenyen ugyanezekben a számokban 12. helyezést ért el. 8 éve vesz részt aktívan az ugrókötél sportágban, ez idő alatt érte el ezeket az eredményeket. Segítőkész személyiség, társai mindig számíthatnak rá, a csapat fiatalabb tagjait is patronálja, segíti a versenyekre való felkészülésüket. A különböző szintű versenyek mellett állandó résztvevője a városi rendezvényeken és egyéb programokon tartott kötélugrós bemutatóknak. Tanulmányi munkája példaértékű, szorgalmas, céltudatos, precíz fiatal, aki tehetségét több területen és több versenyen is bebizonyította. Rajzkészsége is kiváló, a művészeti iskola diákjaként ezen a területen is szép eredményeket ér el.
Testnevelő tanára: Szabó Bakos Béla
Edzője: Juhász Dénes
Osztályfőnöke: Miskolczi Zoltán

Fotó: Szinák Renáta

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei